Statut Klubu "IKAR"

Tu prezentujemy treść naszego statutu w formie dostępnej, a na końcu strony znajduje się do pobnrania skanowany dokument z pieczątkami.

Logo Klubu IKAR

STATUT
INTEGRACYJNEGO KLUBU AKTYWNEJ REHABILITACJI I SPORTU NIEWIDOMYCH „IKAR”

przyjęty uchwałą nr  1/2015 z dnia 14 listopada 2015r.
V Sejmiku Integracyjnego Klubu Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „IKAR”,
- tekst jednolity zatwierdzony uchwałą VI Nadzwyczajnego Sejmiku Klubu nr 1/VI/2016 z dnia 2 kwietnia 2016r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „IKAR” , zwany dalej Klubem,
jest stowarzyszeniem  i posiada osobowość prawną.  

Klub może używać nazwy skróconej „IKAR” Lublin.

§2

 

 1. Klub działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1393), ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 715, z późn. zm.) oraz niniejszy Statut.
 2. Klub, prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego, opiera się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.)

§ 3

 1. Siedzibą Klubu jest miasto Lublin.
 2. Klub jest stowarzyszeniem apolitycznym.
 3. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 4. Klub może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Klub może tworzyć oddziały, placówki i filie zamiejscowe. Zamiejscowe oddziały, placówki i filie powoływane są przez Radę Klubu na podstawie stosownej uchwały, określającej teren działania oraz zakres prowadzonej działalności.
 6. Klub może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym charakterze działania. O przystąpieniu, bądź wystąpieniu z organizacji decyduje Rada Klubu.

§4

 1. Klub może posługiwać się pieczęcią z nazwą Klubu i jego siedzibą.
 2. Klub może używać wyróżniającego go znaku graficznego.
 3. Klub może ustanawiać odznaki, medale honorowe, według wzoru dozwolonego prawem i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Klubu.

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do realizacji swoich celów, może zatrudniać pracowników.

§ 6

Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Prezydent Miasta Lublin.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 7

Głównym celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji, a także społeczna integracja, poprawa jakości funkcjonowania, wyrównywanie szans w dostępie do informacji, edukacji i  zatrudnienia, rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku.

§ 8

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:

 1. Umożliwianie  zainteresowanym osobom, spełniającym warunki określone w §13 niniejszego statutu, zrzeszania się w Klubie oraz korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności;
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych z tytułu  narządu wzroku;
 3. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz prowadzenie innych form usprawniania fizycznego;
 4. Opieka nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska;
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów, służących celom statutowym Klubu;
 6. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i jednostkami państwowymi o podobnym profilu działania;
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych;
 8. Prowadzenie rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w różnych formach;
 9. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z tytułu wzroku, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwa oraz pomoc w znajdowaniu zatrudnienia;
 10. Działanie na rzecz profilaktyki uzależnień;
 11. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup wsparcia, zespołów aktywności społecznej,
 12. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces różnych form rehabilitacji,
 13. Przygotowywanie i kształcenie kadr, podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych,
 14. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego, ekonomicznego oraz  wsparcie informacyjne, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 15. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego,
 16. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji oraz praw osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji
 17. Organizowanie działalności charytatywnej, akcji społecznych, zbiórek publicznych, aukcji, festynów i innych imprez  na rzecz osób niepełnosprawnych,
 18. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, obozów oraz innych form rehabilitacji i rekreacji,
 19. Edukację ekologiczną i kształtowanie zachowań proekologicznych,
 20. Organizowanie indywidualnej pomocy dla osób niewidomych i słabowidzących i ich rodzin w rozwiązywaniu życiowych problemów,
 21. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji, techniki i terapii,
 22. Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych i  ich rodzin,
 23. Organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie oprogramowania skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących,
 24. Wspieranie innych organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych  m.in. przez udzielanie informacji, porad, prowadzenie szkoleń.

§ 9

Klub może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:

 1. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz prowadzenie innych form usprawniania fizycznego;
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych;
 3. Prowadzenie rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w różnych formach;
 4. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z tytułu wzroku, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwa oraz pomoc w znajdowaniu zatrudnienia;
 5. Działanie na rzecz profilaktyki uzależnień;
 6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup wsparcia, zespołów aktywności społecznej,
 7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces różnych form rehabilitacji,
 8. Przygotowywanie i kształcenie kadr, podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych,
 9. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego, ekonomicznego oraz  wsparcie informacyjne, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 10. Organizowanie działalności charytatywnej, akcji społecznych, zbiórek publicznych, aukcji, festynów i innych imprez  na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, obozów oraz innych form rehabilitacji i rekreacji,
 12. Wspieranie innych organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych  m.in. przez udzielanie informacji, porad, prowadzenie szkoleń.

§ 10

 1. Rada Klubu może podejmować decyzje w przedmiocie prowadzonej działalności odpłatneji nieodpłatnej w formie uchwały.
 2. Zadania określone w § 8 i w § 9 są działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 11

 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. W przypadku  podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej Rada Klubu określa w drodze uchwały przedmiot tej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 3. 3.    Dochody z działalności gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Nadzwyczajnych
 3. Honorowych
 4. Wspierających

§13

Członkiem zwyczajnym Klubu może być:

 1. Obywatel polski, posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (lub inne równoważne orzeczenie), który złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Radę Klubu;
 2. Małoletni obywatel polski do lat 16-tu, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, który za zgodą przedstawiciela ustawowego złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Radę Klubu;
 3. Cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia warunki przewidziane dla obywateli polskich.

§14

Członkiem nadzwyczajnym Klubu może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej pragnie się przyczynić do realizacji statutowych zadań Klubu.

§15

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki i szeroko pojętej rehabilitacji osób niewidomych.

§16

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje określone świadczenia finansowe i materialne na rzecz Klubu. Członkowie wspierający biorą udział w pracach Klubu osobiście lub poprzez upełnomocnionego przedstawiciela.

§17

Godność członka honorowego nadaje Sejmik Klubu.

§18

 1. Członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym przysługują następujące prawa:
  1. Bierne i czynne prawo wyborcze do władz Klubu;
  2. Korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Radę Klubu;
  3. Zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu;
 2. Członek Klubu uzyskuje bierne i czynne prawo wyborcze po ukończeniu 18 roku życia.
 3. Członkom honorowym i członkom wspierającym przysługują wszelkie uprawnienia członków zwyczajnych i nadzwyczajnych oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.

§19

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Klubu należy:
  1. Czynny udział w realizacji zadań statutowych Klubu;
  2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
  3. Godne  reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
  4. Regularne opłacanie składek członkowskich, z zastrzeżeniem  pkt.5;
  5. Członek zwyczajny Klubu, który nie ukończył 18 roku życia jest zwolniony ze składek członkowskich.
 2. Do obowiązków członków wspierających należy:
  1. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
  2. Regularne opłacanie składek członkowskich w zadeklarowanej wysokości;
  3. Służenie pomocą techniczną i organizacyjną w prowadzeniu przez Klub działalności statutowej.
 3. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

§20

Członkowstwo w  Klubie ustaje na skutek:

 1. 1.    Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego ustnie lub na piśmie do Rady Klubu;
 2. Skreślenia z powodu:
  1. umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu
  2. nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres jednego roku;
  3. stwierdzenia braku tytułu przynależności określonego w § 13 ust. 1-2 ;
  4. śmierci członka.
 3. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
 4. Likwidacji Klubu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU

§21

Władzami Klubu są:

 1. Sejmik Klubu;
 2. Rada Klubu;
 3. Komisja Rewizyjna Klubu;
 4. Sąd Koleżeński Klubu.

§22

 1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata.
 2. W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji liczby członków władz Klubu, na ich miejsce wchodzą zastępcy członków wybrani w ilości nie większej niż 1/3 składu danego organu władzy przez Sejmik Klubu, w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów.

SEJMIK KLUBU

§23

Sejmik Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Sejmik Klubu może być zwyczajny i nadzwyczajny.

§24

 1. Sejmik Klubu zwoływany jest co 4 lata przez Radę Klubu, która w tym celu zawiadamia członków Klubu co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
 2. Zawiadomienie powinno określać miejsce i porządek obrad.
 3. Sejmik Klubu obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Rada Klubu.

§25

 1. Nadzwyczajny Sejmik Klubu może być zwołany:
  1. z inicjatywy Rady Klubu;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu;
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu.
 2. Nadzwyczajny Sejmik Klubu powinien być zwołany w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

§26

Do kompetencji Sejmiku Klubu należy w szczególności:

 1. Uchwalanie programu działania Klubu;
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian;
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Klubu;
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
 5. Udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Klubu;
 6. Wybór i odwołanie władz Klubu;
 7. Ustalanie wpisowego i składek członkowskich;
 8. Nadanie godności członka honorowego;
 9. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Sejmiku Klubu;
 10. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Klubu;
 11. Zatwierdzanie regulaminów: Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej;
 12. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.

§27

 1. Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Sejmiku Klubu. Głosowanie jest jawne, chyba że większość zebranych ustali inaczej, czyli głosowanie tajne.

RADA KLUBU

§28

Rada Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Sejmikami Klubu.

§29

 1. Rada Klubu składa się z 5-7 członków wybranych przez Sejmik Klubu.
 2. Rada Klubu wybiera ze swojego grona:  prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 30

Członkowie Rady Klubu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 31

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. Kierowanie całokształtem pracy Klubu;
 2. Przyjmowanie i skreślanie  członków Klubu;
 3. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;
 5. Sporządzanie planów Klubu i preliminarzy budżetowych;
 6. Realizowanie uchwał Sejmiku Klubu;
 7. Zatrudnianie dyrektora Klubu oraz kierowników własnych jednostek;
 8. Powołuje i rozwiązuje komisje problemowe;
 9. Rozpatrywanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnych Sejmików Klubu;
 10. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy.
 11. Wybór delegatów na posiedzenia władz krajowych i zagranicznych organizacji, których członkiem jest Klub.
 12. Tworzenie, w miarę potrzeb sekcji i zespołów w zakresie poszczególnych dyscyplin sportu, kultury fizycznej i turystyki stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań.

§ 32

 1. Posiedzenia Rady Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż  4 razy w roku.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa Rady Klubu. Głosowanie jest jawne, chyba że większość zebranych ustali inaczej, czyli głosowanie tajne.
 3. Dyrektor Klubu może zostać wybrany z członków Rady Klubu
 4. W posiedzeniach Rady Klubu ma prawo brać udział z głosem doradczym Dyrektor, o ile zostanie powołany przez Radę Klubu spoza jej składu.

§ 33

 1. Bieżącymi pracami Klubu kieruje Prezes Klubu na podstawie regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Radę Klubu. jednocześnie prezes pełni rolę kierownika zakładu pracy, w rozumieniu kodeksu pracy.
 2. W przypadku powołania Dyrektora zadania określone w ust. 1 przejmuje Dyrektor.

KOMISJA REWIZYJNA

§34

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Klubu.

§35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności statutowej i finansowej władz Klubu, kontrola jego majątku oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 2. Składanie sprawozdań na Sejmiku Klubu i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium dla członków ustępującej Rady Klubu;
 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Sejmiku Klubu.

§36

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona:  przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji.

§37

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Rady Klubu,
 2. nie mogą pozostawać z członkami Rady Klubu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

§38

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Klubu z głosem doradczym.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 39

Sąd Koleżeński jest najwyższym organem rozstrzygającym spory wewnątrz-organizacyjne.

§40

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpatrywanie spraw spornych między członkami Klubu;
 2. Rozpatrywanie przypadków naruszania statutu przez członków Klubu.

§41

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Sejmiku Klubu złożone do Rady Klubu.

§42

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona:  przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza sądu.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mają prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Klubu z głosem doradczym.
 4. W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji liczby członków Sądu Koleżeńskiego na ich miejsce wchodzą zastępcy członków w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów. Zastępców członków w liczbie jednego wybiera Sejmik Klubu.

§43

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie
 2. nagany
 3. zakaz pełnienia funkcji we władzach Klubu przez okres dwóch lat;
 4. zawieszenie w prawach członka Klubu do dwóch lat;
 5. wykluczenie z Klubu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§44

Źródłami powstania majątku klubu są:

 1. składki członkowskie;
 2. dotacje i darowizny;
 3. spadki i zapisy;
 4. nawiązki sądowe;
 5. zbiórki,  aukcje i inne imprezy publiczne,
 6. wpływy z odpłatnej działalności statutowej;
 7. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;
 8. dochody z działalności gospodarczej, jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego;
 9. 9.    inne dochody.

§45

 1. Klub nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Klub nie może przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Klubu.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§46

 1. Klub przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.

§47

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Rady Klubu działających łącznie. 
 2. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania majątkowe lub zmianę majątku Klubu, na kwotę przekraczającą 10.000,00 PLN  wymagają do swej ważności podjęcia uchwały Rady Klubu.
 3. Rada Klubu może udzielić pełnomocnictwa jednoosobowego innej osobie, określając rodzaj czynności do których zostanie upoważniona. Pełnomocnictwo do swej ważności wymaga podpisu dwóch członków Rady Klubu.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§48

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Sejmiku Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§49

Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Poniżej nasz statut w formie skanowanego, ostęplowanego pliku PDF.

Strona stworzona na bazie skryptu Quick.CMS - link do strony autora OpenSolution.org